นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย

Spread the love

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย หลักสูตร “จริยธรรมและการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561” ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายปุริมปรัชญ์  จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร


เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทราบถึงจริยธรรมและการปฏิบัติราชการ ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561และเพื่อให้ได้เรียนรู้ข้อปัญหาการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts