ศอ.บต.​ จัดเวทีถอดบทเรียน​แผนการพัฒนาตำบล​ ดึง​ “สภาสันติสุข​ตำบล” เป็นกลไกบริหารจัดการ​ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

Spread the love

ศอ.บต.​ จัดเวทีถอดบทเรียน​แผนการพัฒนาตำบล​ ดึง​ “สภาสันติสุข​ตำบล” เป็นกลไกบริหารจัดการ​ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

วันนี้​ (10 สิงหาคม​2563)​ เวลา​11.00 น.​ ที่ โรงแรมญันนะตี​ อำเภอหาดใหญ่​ จังหวัดสงขลา นายธรรมรงค์​ คงวัดใหม่​ รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบลตามโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ​รุ่นที่​ 1 โดยมีนายธัชชัยอุบลไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ภาคส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำบล ผู้ปกครองท้องที่ในตำบล​ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ผู้นำศาสนา​ และปราชญ์ชาวบ้าน​ กว่า​ 150 คนเข้าร่วม

นายธรรมรงค์​ คงวัดใหม่​ รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ กล่าวว่า​ความคาดหวังที่สำคัญของ​ ศอ.บต.​คือการสร้างสันติสุขในระดับตำบล​ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สภาสันติสุขตำบล 282 ตำบล สามารถที่จะบริหารจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบล ภายใต้แผนพัฒนาตำบล​ เพื่อร่วมช่วยแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดคือบทบาทของสภาสันติสุขในพื้นที่​ ฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาพัฒนาและปรับใช้ในตำบลตัวเองจึงมีความสำคัญ​ ในวันนี้ที่มาถอดบทเรียนนั้นอยากจะให้ทุกตำบลมาแลกเปลี่ยนกันและพบปะพูดคุยในภาพรวม​ ถ้าไม่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นก็ไม่มีโอกาสได้เจอกัน​ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น​ร่วมกัน

นายธีระพงษ์​ เดชาฐาน​ คณะกรรม​ การสภาสันติสุขตำบล​บูกิต​ อ.เจาะไอร้อง​ จ.นราธิวาสเปิดเผยว่า ตำบลบูกิต​ ถือว่าเป็นตำบลที่มีหมู่บ้านเยอะที่สุดในจังหวัดนราธิวาส​ ในส่วนของ พื้นที่เจาะไอร้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ด้านทุนสังคม แผนการพัฒนาจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างสาธารณูปโภค การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ถือว่าเป็นกลุ่ม ที่อยู่ในแผนเร่งด่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การพัฒนาอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่​ วันนี้ ถือว่าเป็นเวทีถอดบทเรียน ที่จะนำไปสู่การ วางแผน และสร้างความเข้าใจ ถึงกระบวนการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดประโยชน์สูงชุมชน ฐานราก มากที่สุด

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ภายใต้การขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนหมู่บ้านในตำบล​ โดยมีสภาสันติสุขตําบล​ เป็นกลไกการบริหารราชการระดับตำบล โดยสภาสันติสุขมีหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ​ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆนำเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและหมู่บ้าน​ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนในตำบลและเชื่อมโยงในระดับจังหวัด ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง​ ผ่านโครงการตำบลมั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน​ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​

ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่นกรองปัญหาอุปสรรค​ นำเสนอความคิดเห็น​ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับใช้​ และนำแนวทางมาปรับปรุง​ มาเรียนรู้ผลกระทบการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา​ เป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนใช้เครื่องมือถอดบทเรียนการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลให้กับศอบตใช้ขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts