การประชุมวิชาการแห่งชาติ

Spread the love

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ของสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้เรื่องในการประชุม “ประเทศไทย ๔.๐ กับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แห่งนี้

จากการรายงานของท่านนายกสมาคม ถึงหลักการแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานอันสืบเนื่องจากเหตุผลที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทย ๔.๐ เพื่อให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยอาศัยประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการศึกษาด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปพร้อมไปกับการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยการเสวนาเพื่อสร้างสรรค์เชิงบูรณาการในการตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังจะก้าวสู่โลกดิจิตอล โดยมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติเพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

การจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ ที่จังหวัดสงขลา เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงวิสัยทัศน์ ตลอดจนรวบรวมแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาลรวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ ได้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป
พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีแจกประกาศเกียรติคุณ รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านการบริหาร บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านวิชาการ บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนดีเด่นแห่งชาติระดับประถมและมัธยมศึกษา และพิธีมอบโล่ผู้สนับสนุนกิจการสมาคมฯ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics