จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม แนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรการผ่อนปรน

Spread the love

จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม แนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยตามมาตรการผ่อนปรนด้านกิจกรรมกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          วันนี้ (3 ส.ค.63) ณ สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นำคณะทำงานติดตามและแนะนำ แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการแข่งขันมวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน) โดยมี นายสุมธ อัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นายพิทักษ์ สุวรรณวงค์ เลขานุการคณะทำงานติดตามฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตัวแทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และคณะทำงานติดตามฯ ร่วมตรวจสอบการดำเนินการของสนามมวยฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 อาศัยอำนาจตามความในสาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ในการออกใบอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยเฉพาะคราว และตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดสงขลา

          โดยผู้จัดการแข่งขันกีฬามวยได้ดำเนินการขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวย รายการ “ศึกรวมพลังคนมวยสู้ภัยโควิด” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการตรวจสอบจะพิจารณาจาก ข้อมูลทั่วไปของผู้จัดการแข่งขันกีฬามวย การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค และการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ โดยจะมีรายละเอียดตามที่คณะ ทำงานติดตามฯกำหนด ผลการพิจารณาเบื้องต้นผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติตามข้อหนดทุกข้ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางคณะทำงานติดตามฯ ได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬามวยครั้งนี้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดในทุกด้าน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts