EIA ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Spread the love

โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ปัจจุบันความต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลามีจำนวนมาก แต่ตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่ออำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้ง – หัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่ง มีระยะทางห่างกัน 60 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หรือใช้แพขนานยนต์ซึ่งมีความล่าช้า

จากปัญหาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ได้เรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งหากการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสูง อีกทั้งสอดรับกับโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุง

พื้นที่ศึกษาโครงการ

ลักษณะโครงการเป็นสะพานก่อสร้างใหม่ ข้ามทะเลสาบสงขลา ระหว่าง ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กับ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมถนนเชื่อมต่อกับถนนโดยรอบทะเลสาบสงขลา โดยพื้นที่ศึกษาเริ่มต้นจาก ทางหลวงชนบท พท.4004 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่ประมาณ กม. 3+000 แนวพื้นที่ศึกษามุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามทะเลสาบสงขลา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร บรรจบกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท พท.4004 และถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และสวนยางพารา มีที่อยู่อาศัยเล็กน้อย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts