ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

Spread the love

ในวันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายนฤทธิ์  มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี นายจิตเมต  โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอกาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สาธารณะสุข จังหวัดสงขลา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม EOC อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อชี้แจงมาตรการด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานะการดำเนินการของจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้หารือแนวทางการดำเนินการ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดช่องทางการเข้า ออก สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยให้มีการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts