ม.หาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุมเครือข่ายการพัฒนา “หาดใหญ่” สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

Spread the love

ม.หาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุมเครือข่ายการพัฒนา “หาดใหญ่” สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

       วันศุกร์ที่ 24  กรกฎาคม  2563  ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall  อาคารคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุม “การประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” (Hatyai Learning City) เพื่อสร้างเครือข่ายระบบและกลไกขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์

          ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” เป็นการพัฒนารูปแบบพื้นที่ชุมชนและสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามคุณสมบัติ “เมืองแห่งการเรียนรู้” ขององค์การ UNESCO โดยโครงการวิจัยนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

อมร  วงศ์วรรณ

            ท่านอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นพื้นที่ดำเนินการวิจัยเรื่อง  “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนารูปแบบพื้นที่ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยการประชุมในวันนี้จะนำไปสู่ผลการดำเนินงานวิจัยตามแผนการวิจัย ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

            ภายในงานมีการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมี ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนา โดย คุณวราวิทย์  ฉิมมณี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS  และมีการประชุมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายระบบและกลไกขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 

 

            ทั้งนี้ โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ภายใต้แผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ

1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 

2) การออกแบบเครื่องมือ นวัตกรรมพื้นที่และชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะใหม่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการไป  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts