ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Spread the love

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 56 ตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (16 ก.ค. 63) ณ วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 56 ตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า 100 ราย โดยมีนางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโคควิด-19 ที่เข้มงวด

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 และจากการดำเนินการที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 293, 079 ราย ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 600 ราย ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้ แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ปัจจุบันโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงานประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊ส ชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น

สำหรับโค-กระบือ เพศเมีย จำนวน 56 ตัว เป็นโค 56 ตัว ที่ได้รับการไถ่ชีวิต โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย 1. อำเภอเมืองสงขลา รับมอบโค 7 ตัว 2. อำเภอนาหม่อม รับมอบโค 7ตัว 3. อำเภอคลองหอยโข่ง รับมอบโค 7 ตัว 4. อำเภอบางกล่ำ รับมอบโค  7 ตัว 5. อำเภอรัตภูมิ รับมอบโค 7 ตัว 6. อำเภอสิงหนคร รับมอบโค 5 ตัว 7. อำเภอกระแสสินธุ์ รับมอบโค 7 ตัว 8.  อำเภอสะเดา รับมอบโค 7 ตัว และ9. อำเภอระโนด รับมอบโค 2 ตัว   

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts