MOU ความร่วมมือและวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย

Spread the love

วันนี้  31 พฤษภาคม 2560   ณ ห้องประชุมพนารัตน์ ชั้น ๓ โรงแรม Siam Oriental Hotel อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย     จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมทางวิชาการ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ ของเครือข่ายภาคใต้    โดยมีนายธีรวัชร   ภรสัมฤทธิ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    เป็นประธานเปิดงาน     พร้อมด้วย รศ.ดร.ก้าน   จันทร์พรหมมา  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้     ดร.อังสนา โตกิจกล้า ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและ นางเพลินจิตต์  นกสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค :ภาคใต้ กล่าวว่า  เครือข่ายภูมิภาคเป็นกลไกที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ได้ดำเนินกิจกรรมทางการวิจัยและขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทำหน้าที่เสมือนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ (วช.) ในภูมิภาค  ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินความร่วมมือ มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ระหว่าง วช.กับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ด้านบุคลากร ด้านการวิจัย และด้านมาตรฐานการวิจัย ในระดับภูมิภาคจึงได้จัดพิธีลงนาม เครือข่ายระหว่าง วช.กับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ขึ้น 

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมี  3  ฉบับ  ได้แก่

ฉบับที่ 1  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการภาคใต้ เป็นการลงนาม 2 ฝ่าย ระหว่าง วช.กับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

ฉบับที่ 2 บันทึกเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ เป็นการลงนาม 3 ฝ่าย ระหว่าง  วช. กับ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

ฉบับที่ 3  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการวิจัยของประุเทศ  ระหว่าง วช. กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี        

 นอกจากนี้ หลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ แล้ว ในช่วงเช้า จะเป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-เปิดตัวเครือข่ายภาคใต้ (network) และมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

-การชี้แจงขอบข่ายการดำเนินโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และ โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

-ถอดบทเรียน เรื่อง ความสำเร็จของการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (success story) และการขยายเครือข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

-เรื่องภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือในการบริหารจัดการ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics