โปรดเกล้าฯ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
Spread the love

โปรดเกล้าฯ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายจรัญ จันทลักขณา ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 มกราคม2560 นั่น เนื่องจากนายจรัญ จันทลักขณา ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมลับ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ” ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
 
 
Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: