สสส.​และภาคีเครือข่ายมอบรางวัล Mr. Life Safety แก่ ” นิพนธ์ ” จากผลงาน ทุ่มเทเพื่อลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนน

Spread the love

มอบรางวัล Mr. Life Safety แก่ ” นิพนธ์ ” จากผลงาน ทุ่มเทเพื่อลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนน จัดโดย สสส.​และภาคีเครือข่าย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานมอบนโยบายตำบลถนนปลอดภัย โครงการสัมมนา “เสริมพลัง ศปถ. สร้างต้นแบบตำบลถนนปลอดภัย “

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 20,000 กว่าราย ไม่รวมผู้บาดเจ็บ พิการ คำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บ เกิดความสูญเสียที่คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราวแสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องดูแลลดปัจจัยเสี่ยงจากจักรยานยนต์ เช่น การควบคุมความเร็ว วิธีการก่อนได้มาของใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ถ้านำกลไกของท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาลดความสูญเสียบทท้องถนนอย่างทั่วถึงได้ “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ใช้กลไกของท้องถิ่นจากเดิมที่ใช้ในระดับจังหวัดให้ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้อำนาจว่าการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการดูแลการจราจรในพื้นที่นั้น ๆ ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ หากส่วนท้องถิ่นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มงวด และทำงานควบคู่กับมาตรการความปลอดภัยระดับจังหวัด อำเภอ จะสามารถลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

รมช.มท. ยังได้เน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญจะทำให้เป้าหมายการลดความสูญเสียบรรลุผลสำเร็จนั้น จะต้องมีมาตรการการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมทั้งการให้กลไกทางสังคม ทั้งส่วนของชุมชน และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts