สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

Spread the love

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

                  นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ รองเรขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ใน 2 ประเภท คือ เรื่องสั้น และบทกวี รางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาคและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยผ่านวรรณกรรม พร้อมสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

โดยลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ จำนวนไม่เกิน หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

ทั้งนี้เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือส่งผลงานรูปแบบ PDF ได้ทางอีเมล phan@parliament.go.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 022442515-6 รางวัลพานแว่นฟ้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/phan

สำหรับรางวัลการประกวดผู้ชนะการประกวด ประเภทเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

ประเภทบทกวี รางวัลชนะเลิศ รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท นอกจากนี้ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts