จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน

Spread the love

จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้และอาชีพ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นกระบวนการสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาแรงงานที่ทำงานอยู่โดยการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ในฐานะหน่วยงานส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวว่า การพัฒนาทักษะทางอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อประเทศต้องการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนมีความสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้กระทรวงแรงงาน จึงจำเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกคนให้มีศักยภาพแรงงานที่สูง เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อเทคโนโลยี Thailand 4.0

โดยในปีงบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานจำนวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.ช่างกลึง 2.ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 3. ช่างไม้เครื่องเรือน 4. ช่างสีรถยนต์ 5. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 6. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 7. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 8. ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 9. ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 10. ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 11. ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และ12. ผู้ประกอบอาหารไทย โดยเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกมีทักษะความชำนาญในสาขาที่ฝึก สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

นายวันณรงค์ ช่วยนุสนธิ์ ผู้รับการฝึกสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ กล่าวว่า อยากต่อยอดความรู้ที่ตนเองมีและนำวิชาไปเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยสถาบันแห่งนี้ได้ให้ทั้งความรู้และหลักการ ซึ่งความรู้ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ

ด้านนายนเรศ พานพบ ผู้รับการฝึกสาขาการซ่อมเครื่องยนต์ กล่าวว่า เข้ารับฝึกอบรมในครั้งนี้เพราะต้องการนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจค้าขายรถยนต์ จากที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องเครื่องยนต์ ทางสถาบันฯได้ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานและครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการภายใต้ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการยกระดับทักษะฝีมือให้แรงงานทั่วประเทศไปสู่การเป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับแนวคิด Workforce transformation ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงและพัฒนากำลังแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ให้ก้าวทันกับการแข่งขันในตลาดสากลต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts