ธนาคารชาติแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส4 ปี2562และแนวโน้ม

Spread the love

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-11.30 น.  ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ (หลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้ จัดกิจกรรมงานแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2562 และแนวโน้ม โดย นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท. สำนักงานภาคใต้ มีรายละเอียดดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในเดือนธันวาคม 2562 หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวในหลายหมวดการใช้จ่าย สอดคล้องกับกำลังซื้อที่ลดลง สะท้อนจากรายได้ลูกจ้างนอกภาคเกษตรที่ลดลงจากเดือนก่อน นอกจากนี้สาขาเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง จากภาพรวมเศรษฐกิจต่างประเทศที่เริ่มเห็นสัญญาณปรับดีขึ้นบ้าง ด้านการลงทุนยังคงหดตัวทั้งการลงทุนภาครัฐและเอกชน สำหรับภาคเกษตร ผลผลิตหดตัวมากขึ้นจากผลปาล์มน้ำมันที่ลดลงเป็นสำคัญ


ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาขยายตัวตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ขณะที่อัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวในหลายหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนที่กลับมาหดตัว ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่หดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า ขณะเดียวกันการใช้จ่ายสินค้าหมวดยานยนต์หดตัวสูง จากการลดลงของรถทุกประเภท สอดคล้องกับกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็งทั้งในและนอกภาคเกษตร แม้ว่ารายได้เกษตรกรจะปรับดีขึ้นในเดือนนี้ จากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงการชะลอซื้อรถยนต์เพื่อรอการเปิดตัว
รถรุ่นใหม่อย่างไรก็ดี หมวดค่าใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยยังขยายตัวได้ใกล้เคียงเดือนก่อน


มูลค่าการส่งออกสินค้า กลับมาขยายตัว สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวลดลง โดยการผลิตในหมวดยางพาราแปรรูปและอาหารทะเลกระป๋องหดตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าที่คลี่คลายลง นอกจากนี้การผลิตไม้ยางและผลิตภัณฑ์กลับมาขยายตัว ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งส่งออกไม้ยางไปยังตลาดจีนก่อนเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตาม การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปหดตัวต่อเนื่องตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง ด้านการผลิตน้ำมันปาล์มดิบหดตัวสูงตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ลดลงมาก


จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ  หดตัวน้อยลงจากนักท่องเที่ยวยุโรปที่กลับมาขยายตัว โดยในปีนี้นักท่องเที่ยวยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวช้ากว่าปกติ เนื่องจากฤดูหนาวในยุโรปเริ่มช้ากว่าปกติจากสภาพอากาศที่อุ่นขึ้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียและอินเดียยังขยายตัวดี อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวมาเลเซียหดตัวจากปัจจัยฐานสูงในเดือนเดียวกันปีก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนกลับมาหดตัว เนื่องจากมีการเลื่อนการท่องเที่ยวมาเป็นช่วงตรุษจีนที่ตรงกับเดือนมกราคม
2563


การลงทุนภาคเอกชน หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนยังคงหดตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ลดลงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป รวมทั้งไม้ยางและผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ยังคงหดตัว ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่ดีนักอย่างไรก็ดี พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างยังขยายตัวได้


การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ โดยรายจ่ายลงทุนหดตัวเร่งขึ้นตามการเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ออกนอกระบบ อย่างไรก็ดี รายจ่ายประจำหดตัวน้อยลง


ผลผลิตภาคเกษตร หดตัวมากขึ้นตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ลดลงมากซึ่งเป็นการลดลงตามฤดูกาลปกติประกอบกับผลของฐานสูงจากการเหลื่อมฤดูกาลในปีก่อน ขณะเดียวกันผลผลิตกุ้งหดตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนนากรีและโรคตัวแดงดวงขาว อย่างไรก็ดี ผลผลิตผลไม้ขยายตัวดีจากทุเรียนนอกฤดูกาลที่ออกสู่ตลาดมาก ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน จากทั้งผลผลิตที่ลดลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้น
จากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะการประกาศใช้ไบโอดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ขณะเดียวกันราคายางพาราเพิ่มขึ้นจากผลผลิตโดยรวมของโลกลดลงเพราะโรคใบร่วง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวมากขึ้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วอยู่ที่ร้อยละ 0.27 กลับมาขยายตัวตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน สำหรับอัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ลดลงจากเดือนก่อน ตามจำนวนผู้ว่างงานประเภทไม่เคยทำงานมาก่อนที่ลดลง


ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน จากทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวมากขึ้น จากเงินให้กู้ของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts