ม.หาดใหญ่จัดแถลงข่าวเปิด Open House LAMPS by Hatyai U

Spread the love

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563   ณ Pasu Exhibition Hall อาคาร U-Plaza    ได้จัดงานแถลงข่าว Open House LAMPS by Hatyai U โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ YourNextU Young เปิดสอนหลักสูตร GLOBAL CITIZEN คลาสเรียนวิชาชีวิตระดับโลก สำหรับน้องๆ วัย 8-15 ปี  โดยมี ดร.ธารพรรษ  สัตยารักษ์  กล่าวต้อนรับ เล่าความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของ LAMPS และการร่วมมือระหว่า LAMPS  กับ Your Next U YOUNG 

โดยมีคุณอรพรรณ  ภารพบ  กับการบรรยายให้เรื่อง The future of learning 

  และ ครูพิม  (ณัฎฐณี  สุขปรีดี) นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก  เจ้าของเพจ Pim & Children  กับการบรรยาย 4 เคล็ดลับ ช่วย up ทักษะชีวิต  โดยมีผู้เข้าการฟังบรรยายอย่างคับคั่ง 

ในโลกปัจจุบัน การศึกษาที่เน้นเพียงวิชาการไม่เพียงพอต่อไปแล้ว ที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เติบโตและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้ สิ่งที่ื  Your Next U YOUNG  ให้ความสำคัญจึงไม่ใช่วิชาการ ไม่ใช่วิชาชีพ แต่เป็นวิชาชีวิต (Life Skill) อันประกอบไปด้วย 6G ได้แก่

1.สร้างความสามารถ (Competence) ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนำไปต่อยอดและลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ

2.สร้างความเชื่อมั่น (Confidence) กับการฝึกฝนทีละนิดและค่อยๆสะสมขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้ในอนาคต

3.สร้างตัวตน (Character) เพื่อให้สามารถกำหนดและวิเคราะห์ทิศทางเป้าหมายในอนาคตของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ใส่ความเข้าใจและห่วงใย(Caring)  การเอาใจเขามาใส่ใจเราถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกีับคนรอบข้าง

5.สานความสัมพันธ์ (Connection) การให้ความร่วมมือกับคนรอบข้างและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เด็กจะสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

6.สร้างสรรค์สิ่งที่ดี (Contribution) กับพื้นฐาน SC ข้างต้นมีแนวโน้มจะนำมาซึ่งการรู้จักสร้างสรรค์สื่งที่ดีให้กับตนเอง คนที่รักและสังคมรอบข้าง

ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยต่อยอดฐานอันแข็งแกร่งของเด็กทุกคนและทำให้เด็กเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของชีวิต

 

LAMPS by Hatyai U และทาง YourNextU Young มีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่อยากสร้างเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง (Globel Citizen) จึงได้ร่วมมือกันจัดหลักสูตร ซึ่งเน้นไปที่การสร้างคุณสมบัติ 6G  ดังกล่าว โดยให้ผู้ปกครองและเยาวชนในภาคใต้ได้ทำความรู้จักหลักสูตรพร้อมทั้งมีหัวข้อเสวนาเพื่อสร้างความรู้ให้ผู้ปกครองมีกิจกรรมเวิร์คช็อปให้เยาวชนได้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและเป็นการทดลองการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่กับทางโครงการ

#YourNextUYOUNG #LAMPSBYHATYAIU# ยิ่งเร่ิ่มไวยิ่งไปได้ไกล

-ข้อมูลเกี่ยวกับ LAMPS BY HATYAI U  เป็นหลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต ม.หาดใหญ่ คือ หลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะทางสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจรายวิชาเฉพาะทาง  เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในด้าน ภาษา  ศิลปะ ดนตรี การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพและการกีฬา โดยจัดการเรียนการสอนเน้นคอร์สระยะสั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของตนเอง ได้มีโอกาสศึกษากับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts