มรภ.สงขลา นำ นศ.เกษตร ร่วมงานวันดินโลก

Spread the love

มรภ.สงขลา นำ นศ.เกษตร ร่วมงานวันดินโลก

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำนักศึกษาการผลิตพืช ร่วมงานวันดินโลก น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกของโลก  

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนนำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตพืช ชั้นปีที่ จำนวน 40 คน เข้าร่วมงาน วันดินโลก (World Soil Day 2019) : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน “Stop Soil Erosion , Save Our Future”  ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จ.สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกของโลก ในการพัฒนาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี และทรงนำหญ้าแฝกมาใช้แก้ปัญหาเรื่องดินจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก จนเป็นที่มาของวันดินโลก

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม นิทรรศการทางวิชาการดิน อาทิ ความเป็นมาของวันดินโลก องค์ความรู้ด้านการชะล้างพังทลายของดิน และแนวทางป้องกัน การน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการแก้ไข ความสำเร็จของโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านดินและได้รับรางวัลด้วย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ช่วยสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์วันดินโลกให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านดินและการจัดการดินให้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร หมอดินอาสา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: