นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

Spread the love

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือน ตลอดจนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลาจึงจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: