วิทยุการบินแห่งประเทศไทยมอบเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) และถังดับเพลิง

Spread the love

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วิทยุการบินห่่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบเครืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และถังดับเพลิงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมี นายล้อมเดช  ภู่ไชยานุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด เป็นประธาน พร้อมด้วยพนักงานวิทยุการบินฯ แพทย์ พยาบาล ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน โดยรอบชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายล้อมเดช  ภู่ไชยานุสรณ์  กล่าวว่า จากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประมาณ 17.7 ล้านคน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 31 ของอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกซึ่งถือเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน การช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากมีการใช้เครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นกลับมามีชีวิตได้ถึงร้อยละ 70 

ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าว วิทยุการบินฯ มีแผนที่จะจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งมอบอุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัต (AED) และถังดับเพลิงให้กับชุมชนโดยรอบ ที่ทำการทั้ง 10 แห่ง ประกอฃบด้วย สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 9 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2562

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts