เลือกเยาวชนสู่ EN – Camp 2019

Spread the love

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม  2562   ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายสุทธิชัย  สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EM-Camp ปีที่ 2    พร้อมด้วย ผศ.พงษ์ศิริ  จรุยนนท์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้บรรยายโครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ ฯ

สำหรับโครงการ Em-Camp ปีที่1 จำหนดพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ ชัยนาท ยโสธร อุบลราชธานี  ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึงได้รับการตอบรับอย่างแพร่หลายจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป จนทำให้เกิดการขยาย En-Camp 2019  เพิ่มอีก10 จังหวัด คือ เชียงใหม่  ลำปาง บุรีรัมยฺ์ ขอนแก่น  ศรีสะเกส   นครปฐม สมุทรปราการ ระยอง ราชบุรี และสงขลา  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

โดยมีเ่ยาวชนเข้าร่วมจังหวัดละ  100 คน รวม 2,000 คน และครูเข้าร่วมจังหวัดละ 25 คน รวม 500 คน  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และ

เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทางเลือก ต่อไป  โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเชิญชวนเยาวชนของสถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดยุทธศาสตร์  20 จังหวัด  จัดประชุมรับฟังแนวทาง ขั้นตอนและประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

2.กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนที่มีบทความดีเด่น เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านพลังงานทางเลือกและศึกษาดูงาน จำนวน 2 วัน 1 คืน จังหวัดละ 25 ทีม รวม 500 คน ทีมละ 5 คน ประกอบด้วยเยาวชน 4 คน และครู 1 คน

3.กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนที่มีบทความดีเยี่ยม  จำนวน 50 ทีมๆละ 5 คน เยาวชน 4 คน ครู 1 คน โดยคัดเลือกตัวแทนในแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน EN-Camp จำนวน 3 วัน 2 คืน

4.กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนที่มีบทความยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม ๆละ 5 คน เยาวชน 4 คน ครู 1 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  4 วัน 3 คืน

 

 

 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: