3 โรงพยาบาลหาดใหญ่(หาดใหญ่ ตรัง มอ.) นำร่องโครงการลดความแออัดของ รพ.ให้ผู้ป่วยสมัครใจรับยาใกล้บ้าน

Spread the love

 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม (หน้าห้องบัตร) ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่  เวลา 08.30 – 10.30 น.  นายแพทย์ปพน  ดีไชยเศาษฐ  รอง นพ.สสจ.สงขลา พร้อมด้วย นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ  ผู้อำนวยการ รพ.หาดใหญ่ ดร.ทพ.วิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา และผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ร่วมเปิดโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล  ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) สามารถไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านกับร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภท 1 โดยไม่ต้องรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

 จากนั้นได้เปิดแถลงข่าว ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น 5 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยนพ.ปพน. กล่าวว่า “โครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภท 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน โดยผู้ป่วยจะมีมีความปลอดภัยในการใช้ยา เนื่องจากจะมีเวลาในการพูดคุยและได้รับคำแนะนะการใช้ยาจากเภสัชกรมากขึ้น และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้พร้อมกันทั่วประเทศ  สำหรับจังหวัดสงขลา มีด้วยกัน 2 โรงพยาบาล คือ รพ.หาดใหญ่กับเครือข่ายร้านยาจำนวน 13 ร้าน และรพ.สงขลานครินทร์กับร้านยา เภสัชฯ มอ.”

 

นายแพทย์พีระพงษ์ กล่าวว่า “ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยา คือผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่สมัครใจและมีความสะดวกในการมารับบริการที่ร้านยาใกล้บ้านที่ทำงาน โดยระยะแรกนำร่องใน 3 กลุ่มโรค คือผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง ก่อนที่จะขยายไปในกลุ่มโรคอื่นๆต่อไป โดยดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายระหว่าง รพ.และร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยรพ.จัดยารายบุคคลส่งให้กับร้านยาชุมชนอบอุ่น สำหรับขั้นตอนการรับบริการ จุดเริ่มต้นของบริการ ผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการว่าคงที่ คือไมมีภาวะแทรกซ้อน หรืออาการโรคอื่น ร่วมที่เป็นปัญหา จากนั้นผู้ป่วยแจ้งความประสงค์พร้อมเซ็นต์ใบยินยอมไปรับยาต่อเนื่องที่ร้านยา  โดยผู้ป่วยสามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมกับรพ.หาดใหญ่ ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจจะออกใบสั่งยาให้ในการรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นในนัดถัดไป”

ดร.ทพ.วิรัตน์ กล่าวว่า “สปสช. ทำหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยรับสมัครร้านยาคุณภาพที่สนใจเป็นเครือข่ายของหน่วยบริการด้านเภสัชกรรม และมีเกณฑ์มาตรฐานตรวจประเมินเครือข่าย หน่วยบริการด้สนเภสัชกรรม เฟสแรกในเขตพื้นที่ 12 สงขลา นำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา และตรัง รวม 3 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลานครินทร์ และ รพ.ตรัง โดยมีร้านยาชุมชนอบอุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 ร้านยา ในส่วนของงบประมาณ สปสช. มีการสนับสนุนค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ของหน่วยบริการร่วมกับร้านยาโดยเหมาจ่ายอัตรา 33,000 บาทต่อร้านยา 1 แห่ง และสนับสนุนค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับร้านยา 70 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ สนับสนุนเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้หน่วยบริการและหน่วยร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) รายงานการจ่ายยาที่จ่ายให้กับผู้ป่วย ตามใบสั่งแพทย์ หลังจากดำเนินการไปสักระยะหนึ่ง จะมีการติดตามประเมินผลโครงการ โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเมินผลในประเด็นคุณภาพบริการด้านยา และผลประโยชน์ต่อประชาชน หน่วยบริการ และสังคม เพื่อพัฒนาสู่การขยายผลในเฟสต่อไป”

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: