ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบ

Spread the love

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน  2562 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ 

เป็นสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ประชาชน ในพื้นที่ 13 ตำบล ของอำเภอหาดใหญ่ และหน่วยจัด กศน. ค่ายเสนาณรงค์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักศึกษาและผู้รับบริการจำนวนมาก บุคลากรก็มากด้วย เน้นการทำงานเข้าถึงชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและกกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และที่เป็นจุดเด่นที่สำคัญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ มีการประสานภาคีเครือข่ายในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนประสบความสำเร็จมากมาย โดยเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ชื่อครั้งแรก คือศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหาดใหญ่ เป็นสถานศึกษาในสัีงกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานศึกษาธิการ อำเภอหาดใหญ่ ปี 2539 ย้ายมาเช่าอาคารเอกชนเป็นที่ทำการ  ปี 2541-2558 ย้ายที่ทำการเช่า อาคารจุลดิศ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ปี 2558 – 2562 ย้ายที่ทำการมาเช่า ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม  2558 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายคณิน  ทองเอียด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่

จึงมีแนวคิดในการหาที่ทำการแห่งใหม่ เนื่องจากอาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับนักศึกษาและประชาชนที่มารับบริการเป็นจำนวนมากได้  กอร์ปกับโรงเรียนบ้านคลองเปล(สุนทรอุปถัมภ์) อยู่ในระหว่างการพิจารณายุบโรงเรียน ตามที่ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบาย “ยุบ” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวนไม่ถึง 60 คน และให้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนแม่เหล็กในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเปล (สุนทรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 และกรมธนารักษ์ เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารราชพัสดุ จนได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา และอาคาร รวม 6 หลัง

ปี 2562 ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กศน. เพื่อปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ให้เป็นที่ทำการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ ด้วยงบประมาณ 620,000 บาท เพื่อเป็ฯการลดภาระค่าเช่าสำนักงานจากเงินงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ ได้ย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่ สามารถปฏิบัติงาน มีพร้อมให้บริการนักศึกษาประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 62 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 คน ครูอาสาสมัคร กศน. 8 คน ครู กศน.ตำบล 23 คน ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน 2 คน ครูผู้สอนคนพิการ 3 คน ครู ศรช. 5 คน ครูประจำกลุ่ม 12 คน นักวิชาการศึกษา 2 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน และพนักงานบริการ 1 คน จัดการศึกษานอกระบบแลการศึกษาอัธยาศัย มีนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนละ 3,700 คน

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: