โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

Spread the love

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน  2562 นายอมร  วงศ์วรรณ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 

โดยมีการละลายพฤติกรรม และร่วมกิจกรรมสันทนาการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs  คือ การใช้น้อย (Reduse)  ใช้ซ้ำ  (Reuse)  ่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  โดยส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอย  ให้ความรู้และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “คัดแยกก่อนทิ้ง มัดปากถุง ทิ้งเป็นเวลา” 

รู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและทิ้งตรงตามเวลาที่เทศบาลกำหนด เพื่อลดปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยและป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เ่กิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักในหน้าที่พลเมือง สร้างเครือข่ายด้านการจัดการขยะต่อเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาและชุมชน ปลูกฝังให้ทำงานเป็นทีมและสร้างภาวะบทบาทผู้นำในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเองได้

 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: