ม.หาดใหญ่ MOU กับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ จัดหลักสูตร 3+1

Spread the love

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมมือกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ จัดหลักสูตรการศึกษาแบบทันสมัย Dual Programs รูปแบบ 3+1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และ Ms. Karen Wong, Director of South East Asia, Head of Recruitment and Marketing, Middlesex University ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Dual Degree หรือ 3+1 program

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management-IBM) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติภายใต้วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่ 3 ปี และเรียนปีสุดท้ายที่ Middlesex University ตั้งอยู่ที่ London ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี จะได้รับ 2 ปริญญา คือ Bachelor of Business Administration (BBA) จากม.หาดใหญ่และ Bachelor of Arts (BA) จาก Middlesex University

ถือเป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่จะมีทั้งความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการธุรกิจที่มีความเป็นนานาชาติ ความสามารถทางภาษา และเครือข่ายเพื่อน อาจารย์ผู้สอนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม องค์ประกอบเหล่านี้ย่อมสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานในอนาคตและการเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 และการเรียนด้วยระยะเวลาเพียง 4 ปีแต่ได้รับปริญญาสองใบ เป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่ามาก

 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังมีความร่วมมือจากนานาชาติที่เข้าร่วม MOU อาทิ University of Northampton ประเทศอังกฤษในหลักสูตรหลักสูตร Dual Programs สองปริญญา รูปแบบ 3+1 เช่นกัน และ SolBridge International School of Business, Woosong University ประเทศเกาหลีใต้ รูปแบบ Exchange Student ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติดิษยะ ศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-200-300

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: