จัดหางานจังหวัดสงขลาประชุมนายจ้าง/ผู้ประกอบการ จ้างแรงงานต่างด้าว

Spread the love

วันอังคารที่ 19 มีนาคม  2562   ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ หาดใหญ่  นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว โดยมีนางเยาวภา  พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน  

สืบเนื่องจากมีการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2561 แต่ยังมีนายจ้าง/ผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่เข้าใจระเบียบ ขั้นตอน การปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชกำหนดฉบับนี้

จังหวัดสงขลา มีนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 4,951 ราย มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 59,242 คน แยกเป็น 

แรงงานมีฝีมือ  จำนวน 1,267 คน 

แรงงานไร้ฝีมือ จำนวน 57,976 คน

-แรงงานต่างด้าว MOU  จำนวน 24,699 คน

-แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 10,942 คน

-แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.(บัตรชมพู) จำนวน 20,974 คน

-แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 83 ในกิจการประมงทะเล จำนวน 563 คน

-ชนกลุ่มน้อย  จำนวน 205 คน

ซึ่งในวันนี้มีนายจ้างและผู้แทนนายจ้างเข้าร่วมประชุมจำนวน 500 คน การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว ส่งวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี

-วิทยากรจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา บรรยายเรื่อง การตรวจลงตรา(VISA) การแจ้งที่พักอาศัยและการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 

-วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา  บรรยายเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน

-วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา บรรยายเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของแรงงานต่างด้าว

และวิทยากรจากกรมการจัดหางาน บรรยายเรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: