ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

Spread the love

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและพร้อมเดินหน้าผลักดันจังหวัดสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

วันนี้ (29 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดสงขลาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาสำนักงานศิลปากรที่11 สงขลาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, อำเภอเทศบาลนครสงขลาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมและสถาบันการศึกษาเข้าร่วม

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมผลักดันโครงการสงขลาสู่เมืองมรดกโลก เพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาและพื้นที่เกี่ยวเนื่องซึ่งครอบคลุมเมืองสงขลา ในเขตเทศบาลนครสงขลา เมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาแดงทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคและการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสมดุลในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเพื่อเตรียมการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลก

ปัจจุบันเมืองเก่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพและสังคม วัฒนธรรม เกิดขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ประกอบกับเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ มีการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่างๆ จึงทำให้เกิดการบุกรุกทำลายและทำให้เมืองเก่าเสื่อมคุณค่าการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ตามแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลของระบบนิเวศ สภาพเศรษฐกิจชุมชน และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพื่อให้บริเวณเมืองเก่าสามารถดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนของประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเก่ามีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในพื้นที่เมืองเก่า การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเป็นการดำเนินงานขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ซึ่งกำหนดตามสภาพข้อเท็จจริงที่มีอยู่เดิมบนพื้นฐานข้อมูลตามหลักฐานที่อ้างอิงและค้นคว้าได้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีและเมื่อมีขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าที่ชัดเจน จังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดหรือพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเมืองเก่าแบนบูรณาการ โดยการจัดทำแผน มาตรการ แนวทางแนวทางการบริหารจัดการที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่การเสริมสร้างเส้นทางสัญจรขนาดเบาการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของเมือง,การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระบบนิเวศเมืองและเศรษฐกิจชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบรรยากาศของเมืองเก่า

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ

 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts