๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของทวยราษฎร์

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพ…

Read More