ในหลวงฯโปรดเกล้า เชิญกระเช้าและของเยี่ยมพระราชทาน แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากจังหวัดนราธิวาส

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผ…

Read More