อบจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2562   ณ ชั้น 5 ศูน…

Read More