สนช. ร่วมกับศอ.บต.  จัดฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ จชต.

สนช. ร่วมกับศอ.บต.  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดการนวัตกร…

Read More