ศอ.บต. ชูภาคประชาสังคม ดึงเยาวชนในพื้นที่ จชต. ยุคดิจิทัล ให้รู้เท่าทันข่าวลวง (Fake News)

ศอ.บต. ชูภาคประชาสังคม ดึงเยาวชนในพื้นที่ จชต. ร่วมสร้างสรรค…

Read More