ม.ทักษิณ จัดตั้งศูนย์พักคอย ของอำเภอป่าพะยอม ณ วิทยาเขตพัทลุง

ม.ทักษิณ จัดตั้งศูนย์พักคอย ของอำเภอป่าพะยอม ณ วิทยาเขตพัทลุง

ม.ทักษิณ จัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation)ของอำเภอป่าพ…

Read More