ม.ทักษิณ & กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดและชุมชน

 ม.ทักษิณ & กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมหารือขับ…

Read More