นายกเทศมนตรีเมืองควนลังมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค รอบแรก

นายกควนลังมอบถุงยังชีพ

วันเสาร์ทึ่ 6 มิถุนายน  2563 เทศบาลควนลังได้ให้ความช่วย…

Read More