จังหวัดสงขลามอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน

  จังหวัดสงขลามอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการ…

Read More