แถลงข่าวงาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0

Spread the love

วันพุธที่ 18 เมษายน  2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.) จัดแถลงข่าวงาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0  โดยมี ผศ.คำรณ  พิทักษ์  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในนามผู้จัดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร. พีระพงศ์  ทีฆสกุล  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ  และผศ.ดร.เอกวิภู  กาลกรณ์สุรปราณี นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คุณมนต์ชัย  แซ่ว่อง  กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยแอดวานซ์อะกรีเทคจำกัด  และคุณเสาวณี  ภู่พรชัย  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอโกะรังนก ปัตตานี ผู้ประกอบการที่ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมและรายละเอียดการจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมนำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0 ภายใต้แนวความคิด “อะไรๆ ก็นวัตกรรม” 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ  ดำเนินงานในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของภูมิภาค  งานจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และนำเสนอผลงานวิจัยสุดยอดนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 27 – 29 เมษายน  2561 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics