จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ บุคคลทางการเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ บุคคลทางการเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560

วันนี้ (30 ม.ค. 61) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2560 ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยจังหวัดสงขลา มีบุคคลทางการเกษตรดีเด่นระดับประเทศประจำปี พ. ศ. 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชมเชย จำนวน ราย ได้แก่นายวิสุทธิ์ ทองจินดา ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศประจำปีพ. ศ. 2560 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต โดยเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกระดับต่างๆจะได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้สร้างผลงานจนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการเกษตรให้แก่ยุวเกษตรกรหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจใส่ใจด้าน การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของชาวไทยที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมีการต่อยอดจากภูมมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แต่เดิม หรือการพัฒนาการผลิตขึ้นใหม่ตลอดจนพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics