ประธานบอร์ดไอแบงก์ ลงใต้พบปะ ‘ทวี สอดส่อง’ เดินหน้าเร่งหารือ ศอ.บต. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการมุสลิม

Spread the love

ประธานบอร์ดไอแบงก์ ลงใต้พบปะ ‘ทวี สอดส่อง’ เดินหน้าเร่งหารือ ศอ.บต. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการมุสลิม

เชื่อในศักยภาพพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจัดขอบคุณลูกค้าสำคัญในโอกาสครบรอบ 21 ปี

 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)   โดยนายยงยุทธ  ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์  กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และคณะผู้บริหารธนาคาร เดินทางลงพื้นที่ชายแดนใต้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าคนสำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัด  ในโอกาสครบรอบ 21 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยในวาระเดียวกันนี้ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและหารือกับ  พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นางพาตีเมาะ  สะดียามู     ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ถึงแนวทางแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการชาวมุสลิม  ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล-ท่องเที่ยว-โรงแรม ซึ่งมีศักยภาพที่จะโตได้อีกมาก  พร้อมเข้าพบ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะนำความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและมีโอกาสต้อนรับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะผู้ติดตาม ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารมิตรไมตรี เพื่อพบปะพูดคุยและหารือถึงแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการชาวมุสลิม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล-ท่องเที่ยว-โรงแรม ซึ่งมีศักยภาพที่จะโตได้อีกมาก โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนของภาคท่องเที่ยว และภาคการผลิตสินค้าฮาลาล ให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ธนาคารจะเข้าไปนำเสนอแนวทางและมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะนำความมั่นคง แก้ปัญหาด้านปากท้อง เพื่อความสงบสุขและสันติสุข ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

โดยในค่ำวันเดียวกันนั้น ไอแบงก์ได้จัดงานเลี้ยง ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานีเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เพื่อขอบคุณลูกค้าคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ผู้นำศาสนา และข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจและการบริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยธนาคารได้เปิดรับข้อเสนอแนะและพร้อมที่จะนำความเห็นของทุกท่านมาปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ต่อมาช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมหารือแนวทางมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะนำความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยการประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ที่ได้ประชุมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล-ท่องเที่ยว-โรงแรม ที่มีศักยภาพจะเติบโตได้อีกมาก  โดยในส่วนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นวาระสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เพราะไอแบงก์เป็นสถาบันการเงินที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ผู้ประกอบการ SMEs และสนับสนุนต่อเนื่องจนไปถึงสามารถส่งออกได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน โดยการทำงานร่วมกับทาง ศอ.บต. ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการและอำนวยการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการ  ส่วนไอแบงก์จะทำหน้าที่เป็นแหล่งทุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics