(รหญ.(ปร.)) เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Spread the love

(รหญ.(ปร.)) เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) นายนพพร  พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001:2018
 
(รหญ.(ปร.)) เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          โดย ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ฝปอ.) ประจําปี 2567 นำโดยนายปริญญา บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ผอก.ฝปอ.) นำคณะเข้าตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 26- 28 มิ.ย.67 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานตามระบบการจัดการฯ และการดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 รวมถึงกฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร พนักงานท่าอาศยานหาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมเปิดฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
———————————
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics