ว.ม.อ. จับมือ ส.น.พ. ผลักดันนวัตกรรมและมาตรฐานนวัตกรรมการพยาบาลและการแพทย์

ว.ม.อ. จับมือ ส.น.พ. ผลักดันนวัตกรรมและมาตรฐานนวัตกรรมการพยาบาลและการแพทย์
Spread the love

ว.ม.อ. จับมือ ส.น.พ. ผลักดันนวัตกรรมและมาตรฐานนวัตกรรมการพยาบาลและการแพทย์
 
ว.ม.อ. จับมือ ส.น.พ. ผลักดันนวัตกรรมและมาตรฐานนวัตกรรมการพยาบาลและการแพทย์
 
📌วันที่ 13 มิถุนายน 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการผลักดันนวัตกรรมและมาตรฐานนวัตกรรมการพยาบาลและการแพทย์ กับสมาคมนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย นายกสมาคมนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ
 
ว.ม.อ. จับมือ ส.น.พ. ผลักดันนวัตกรรมและมาตรฐานนวัตกรรมการพยาบาลและการแพทย์
 
📌โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพยาบาลและสุขภาพ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและสังคม จึงมีความประสงค์ร่วมกันในการที่จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่ภายในแต่ละหน่วยงานมาบริหารจัดการสิทธิ พัฒนารูปแบบ หรือร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและเป็นรูปธรรมในสังคม ซึ่งยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และประโยชน์ร่วมกัน
 
📌ซึ่งในบันทึกความเข้าใจร่วมกันจะมุ่งเน้นในการร่วมกันดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ รวมถึงร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการพยาบาลและสุขภาพ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและรองรับการนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งร่วมกันสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการ เช่นการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแก้ปัญหา และเชิงพาณิชย์
⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics