“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”

“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”
Spread the love

“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”

 

            วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566    ณ โรงแรมเซาร์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   สมาคมอาสาสร้างสุข  จัด เวทีสาธารณะ ภาคใต้ตอนล่าง “สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย” เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชนและสังคม เรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวก ทางลบ  รวมทั้งหาแนวทางข้อเสนอในการ  ปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ประชาชน เด็กเยาวชน และคนที่ไม่ดื่มสุราให้ได้รับการคุ้มครอง เพื่อยกระดับสังคม ในเรื่องมาตรการควบคุมกำกับ สร้างความปลอดภัยสงบสุขของสังคม ซึ่งต้องมีความก้าวหน้าด้วย  

           ซึ่งหัวใจสำคัญของการจัดเวทีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ในระดับพื้นที่ เกิดความเข้าใจต่อประเด็นดังกล่าว ทราบถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และได้ทราบถึงข้อห่วงใยความกังวล พร้อมประเมินสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายสุราก้าวหน้า เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกระบวนการขับเคลื่อนนำเสนอต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย” “สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”
“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”

           ความเห็น……..จากเวที

           ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ในเวทีเห็นด้วยที่จะส่งเสริมสุราก้าวหน้า แต่เปิดเสรีไม่ได้ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช่สินค้าปกติ แต่เป็นสินค้าที่ต้องควบคุม ซึ่งที่ผ่านมาสุราเสรีถูกพูดถึงกันมาในวงการเมือง และสังคมไทย นำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบาย การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาวะเกิดความห่วงใย และมีความกังวลใจหากนโยบายดังกล่าวถูกผลักดันเข้ารัฐสภาผ่านกลไกของการเมืองและรัฐบาล หากปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าเฉพาะ จำเป็นที่ต้องควบคุมในการจำหน่าย เนื่องด้วยเป็นสินค้านำมาซึ่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การเกิดอุบัติเหตุ จากการเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาท เป็นต้นเหตุของอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น

“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย” “สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”
“สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย” “สุราก้าวหน้า สุราเสรี  ใครได้ใครสีย”

         ถ้าจะมีกฎหมายหรือนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมไทย แต่ทั้งนี้  มีความห่วงใย ต่อสถานการณ์ หากแต่นโยบายสุราเสรีผ่านการพิจรณาโดยรัฐสภา จริงในอนาคต อาจก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย จึงจัดให้มีเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการหาข้อสรุปที่เป็นกลางและมาจากทุกฝ่าย เสนอต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics