อาจารย์ มรภ.สงขลา จดจารึกประวัติศาสตร์ ถวายงานในหลวง ร.9

Spread the love

แปรเปลี่ยนความโศกสลด เป็นการปลดเปลื้องอวิชชาจากความไม่รู้
อาจารย์ มรภ.สงขลา จดจารึกประวัติศาสตร์ ถวายงานในหลวง ร.9

 

                อาจารย์ มรภ.สงขลา สุดตื้นตันใจถวายงานในวาระสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จับมือนักวิชาการจดจารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ ส่งมอบความรู้ธรรมเนียมปฏิบัติ ลดธงครึ่งเสา-ยิงสลุ ตถวายความเคารพพระบรมศพ บอกเล่าประชาชนชาวไทย

อ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตนมีโอกาสเขียนบทความเรื่อง ธรรมเนียมตะวันตกในพระราชพิธี พระบรมศพกษัตริย์สยาม ลงหนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่ อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” เพื่อรวมเล่มร่วมกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ สำหรับหนังสือเล่มนี้ประชาชนทั่ วไปสามารถหาอ่านได้ฟรี

จาก https://drive.google.com/file/ d/0B5BpTtXUXhCeX09XYkRHbm1OZGc /view?pli=1 ขณะที่รูปเล่มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ นั้นมีหน่วยงานราชการ 3 แห่ง คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งมาให้หอสมุด มรภ.สงขลา จำนวน 1 เล่ม ซึ่งในการทำงานทีมงานทุกคนทุ่ มเทแรงกายแรงใจ ทั้งบุคลากรในแวดวงวิ ชาการและงานเขียนผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความตั้งใจถวายงานแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ได้หนังสือที่เป็นวิ ชาการ แต่คนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรี ยนสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย

อ.วสิน กล่าวว่า งานเขียนที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ เป็นเรื่องค่อนข้างยาก ใช้เวลาเกือบปีในการศึกษาค้นคว้ าจนกระทั่งเสร็จเป็นรูปเล่มด้ วยความเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะบรรณาธิการ ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา ทั้งที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ที่วิทยาลัยบูรพคดีและแอฟริกั นศึกษา (School of Oriental and African Studies : SOAS) มหาวิทยาลัยลอนดอน ก็ยังทำงานราวกับอยู่เมืองไทย แม้กระทั่งบางครั้งต้องส่ งงานตอนตีสองเพื่ อตรวจและทยอยปรับแก้ ทีมงานทุกท่านต่างช่วยเหลื อประสานงานกันเป็นอย่างดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติ ศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ตนในนามของราชภัฏทั้งในฐานะผู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ ผู้สอนประวัติศาสตร์ รู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นเกี ยรติอย่างยิ่ง เนื่องด้วยช่วงพระราชพิธีเมื่ อวันที่ 26 ต.ค. 2560 ผู้บรรยายฯ อ่านเรื่อง “การยิงสลุตถวายความเคารพแด่ พระบรมศพ” และเรื่อง “ราชรถปืนใหญ่ พระเกียรติยศอย่างทหาร” จากบทความที่ตนได้ร่วมเขี ยนในหนังสือ ซึ่งตนถึงกับน้ำตาร่วงด้ วยความปลื้มปีติที่ความฝันว่ าจะได้ถวายงานพระองค์ท่ านในวาระอันเป็นที่สุด คือพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ ได้บรรลุเป้าหมายของชีวิ ตและสามารถนอนตายตาหลับแล้ว และอยากให้คนไทยแปรเปลี่ ยนความโศกสลด เป็นความปลาบปลื้มใจที่ได้เกิ ดมาในแผ่นดินของพระองค์ท่าน รวมถึงสร้างสรรค์สิ่ง ดีๆ ในวิถีของแต่ละคน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics