โครงการออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม  2560 เวลา 13.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุม CRYSTAL GRAND BALLROOM โรงแรม MBI Resort ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  นายนิพนธ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

  

จากที่ประเทศไทยมีการค้าข้ามแดน ผ่านด่านศุลกากรที่ติดต่อกันับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย จำนวน 34 แห่งทั่วประเทศ โดยด่านศุลกากรที่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ล้วนตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ โดยเฉพาะด่านสะเดา ถือเป็นด่านการค้าทางบก ที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงที่สุด ของประเทศไทย  และจากศักยภาพด้านการค้าผ่านแดน ของด่านศุลการกรทั้งสองแห่งในจังหวัดสงขลา  ส่งผลให้รัฐบาล กำหนดพื้นที่ชุนชนชายแดน ด่านสะเดาเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  1ใน5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ท้าทายการทำงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเมืองในทุกมิติ

โดยในปัจจุบันรัฐบาล ได้มีแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ๋-ชายแดนมาเลเซีย  ของกรมทางหลวง โครงการด่านสะเดาแห่งใหม่ โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค รองรับประชาคมอาเซียน จำนวน 17 เส้นทาง รวมถึงโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับการค้าและนักท่องเที่ยวในอนาคต

โดยที่ประชุมเห็นชอบเมื่อ วันที่ 27 กรกฏาคม  2559  ครั้งที่ 2/2559   โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ อบจ.จังหวัดสงขลา เช่าทีึ่ราชพัสดุ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลาการเช่า 50 ปี ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรวม 125,890,335. บาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร    

โดย อบจ.จังหวัดสงขลา ได้ตั้งงบประมาณ ศึกษาออกแบบ ศูนย์คมนาคมขนส่งนี้  จำนวน 13,500,000. บาท โดยว่าจ้าง บริษัททรานส์คอนซัลท์จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน  ศึกษาออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้

1.เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน

2.เพื่อศึกษา ทบทวน และคาดการณ์  ความต้องการใช้งาน Demand ของศูนย์คมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา

3.เพื่อศึกษาความเหมาะสม การวางผัง และเสนอรูปแบบ การจัดตั้งศูนย์คมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา

4.ออกแบบรายระเอียด ศูนย์คมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร ประมาณราคา และดำเนินการตามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

5.เพื่อศึกษาความคุ้มค่า ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเมื่อดำเนินการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ  จะดำเนินการก่อสร้าง ด้วยงบประมาณโครงการประมาณ 539.3 ล้านบาท 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics