ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล

Spread the love

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

คณะผู้แสวงบุญภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติธรรมแหล่งสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางสู่เวสาลี นมัสการ “สารีริกธาตุพระสถูปเจดีย์” และได้เดินทางสู่ป่ามหาวัน ชม “กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน” ที่ประทับแห่งพระพุทธองค์ คราวประทับ ณ เมืองเวสาลี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการบวชให้นางปชาบดี โคตมี และเหล่าศากิยานี อีก 500 นาง ซึ่งถือเป็นการบวช “ภิกษุณี” ในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก จากนั้นชม “เสาอโศก” ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย

ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ผู้ปฏิบัติธรรมของ ศอ.บต. กว่า 80 คน ตามรอยพระพุทธเจ้า เยี่ยมชมดินแดนพุทธภูมิ สัมผัสวิถี วัฒนธรรมชาวฮินดู ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

คณะผู้แสวงบุญฯ ยังได้เดินทางไปเมืองกุสินารา เพื่อนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นมัสการองค์ปรินิพพานสถูป ปรินิพพานวิหาร ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพานขนาดใหญ่ จากนั้นสักการะมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธองค์ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ และสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล 9 พระราชทานมาเพื่อสักการะบูชาและสักการะเส้นพระเจ้า (เส้นพระเกศา) ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และเยี่ยมชมวัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐

นอกจากนี้ ยังไดด้เดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล นมัสการ “ชาตะสถาน” สถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชมหินสลักภาพประสูติ, นมัสการรอยพระพุทธบาทภายในวิหารมายาเทวี คณะฯเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา จากนั้นชมสระโบกขรณี และชมเสาหินพระเจ้าอโศก และคณะฯได้เยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี (ประเทศเนปาล) อีกด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 คณะผู้แสวงบุญฯ เดินทางเยี่ยมชมวัดเชตวันมหาวิหาร ณ เมืองสาวัตถี เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นานที่สุด นมัสการพระคันธกุฎีฤดูร้อน, พระคันธกุฎีฤดูหนาว, กุฏิพระอานนท์, นมัสการธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด ธรรมสภากุฏิพระอรหันต์ พร้อมชมสถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ เพื่อโปรดประชาชนชาวสาวัตถี และเยี่ยมชมวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ณ เมืองสาวัตถี

อย่างไรก็ตามคณะผู้แสวงบุญภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล ของศอ.บต. 80 คน มีกำหนดกลับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 นี้ พร้อมเผยแพร่หลักคำสอนที่ถูกต้องแก่พี่น้องในพื้นที่ และร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักคำสอนของศาสนาในขั้นต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics