กกท.จัดเสวนา ขับเคลื่อน​อุตสาหกรรม​การกีฬา​อย่างไร​เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญ​ในการสร้าง​มูลค่าทางเศรษฐกิจ​ไทย อย่างยั่งยืน

กกท.จัดเสวนา ขับเคลื่อน​อุตสาหกรรม​การกีฬา​อย่างไร​เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญ​ในการสร้าง​มูลค่าทางเศรษฐกิจ​ไทย อย่างยั่งยืน
Spread the love

 การกีฬาแห่งประเทศไ​ทย จัดการประชุม เผยแพร่ (ครั้งที่ 2)กรอบการบูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ ห้องเทพทาโร ชั้น 3 ตึกแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา  นายพันธุปรี ดาบเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ต่อนายโดม ภูมิดิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา ประธานเปิดการประชุมในข่วงแรกของการประชุมได้รับเกียรติจากนางสาวเพียรจิต สิงห์โทราช ผู้จัดการโครงการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้นำเสนอ (ร่าง) กรอบการบูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
 
 
ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในส่วนของบทบาทและภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย​ตามพระราชบัญญัติ​การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ​อันประกอบด้วย ส่งเสริมการกีฬา​ ทำหน้าที่​เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับ​การกีฬา​ .ศึกษา​วิเคราะห์​ วิจัย​ และจัดทำโครงการ​ แผนงาน​และสถิติ​เกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา​รวมทั้งประเมินผล. จัด ช่วยเหลือ​แนะนำ​และร่วมมือในการจัดแบะดำเนินกิจกรรมกีฬา. สำรวจจัดสร้างและบูรณะ​สถาน​ที่สำหรับ​การกีฬา. ติดต่อร่วม​มือกับองค์การหรือสมาคมกีฬา​ทั้งในและนอกราชอาณาจักร, สอดส่อง​และกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬา, ริเริ่ม​พัฒนา​ส่งเสริม​ และสนับสนุน​การกีฬา​คนพิการ, ประกอบกิจการ อื่นๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของ​การกีฬา(ร่าง)​แผนพัฒนา​การกีฬา​แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) ประเด็น​การพัฒนา​ที่5 การส่งเสริมแบะสนับสนุน​การพัฒนา​อุตสาหกรรม​การกีฬา​ ประกอบด้วย
1.การสนับสนุน​พัฒนา​ศักยภาพ​ในการแข่งขัน​ของธุรกิ​จในอุตสาหกรรม​การกีฬา
2.การส่งเสริมและสนับสนุน​การพัฒนา​อุตสาหกรรม​การกีฬา
3.การยกระดับการบริหาร​จัดการ​เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา​อุตสาหกรรม​การกีฬา Value Chain of Sports Industry (sports+e-sport)​ ต้องพัฒนา​ตั้งแต่​ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ในส่วนของต้นน้ำ เป็น​กีฬา​ขั้นพื้นฐาน​กีฬา​มวลชน​ กลางน้ำ การสนับสนุนกีฬา​เป็นเลิศ นักกีฬา​ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ​ กีฬาเพื่อการอาชีพ (กีฬา​อาขีพ)​ ในส่วนของปลายน้ำ จะ​เป็นธุรกิจ​ด้านกีฬา การนำเข้า ส่งออก​ผลิตภัณฑ์​กีฬา​อาหารและยาด้านการกีฬา​การจัดการ​แข่งขัน​กีฬา​ ธุรกิจ​สื่อ การตลาด​ การโฆษณา​ ประชาสัมพันธ์​ ธุรกิจ​วิทยาศาสตร์​และ​การกีฬา​ การท่องเที่ยว​และนันทนาการ
 
 
นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยน​ความคิดเห็น​ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย​ และหน่วยงาน​ร่วม ในการที่จะส่งเสริม สนับสนุน​ และขับเคลื่อน​อุตสาหกรรม​การกีฬา​อย่างไร​เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญ​ในการสร้าง​มูลค่าทางเศรษฐกิจ​ไทย อย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจาก  นายประสงค์​ บริรักษ์​ นายกสมาคม​กีฬา​แห่งจังหวัด​สงขลา, นายชนินท์​ อัยรักษ์​ นายกสมาคมกีฬา​กระดานโต้คลื่น​แห่งประเทศ​ไทย, นายประทีป แก้วประสิทธิ์​ ผจก.ฝ่ายกิจกรรม​กีฬา​ บริษัท หาด​ทิพย์​ จำกัด​ (มหาชน)​ ดำเนิน​รายการโดย นางสาวเพียรจิต สิงห์โทราช ผู้จัดการโครงการ และกรรมการ​ผู้จัดการ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล​ อินฟอร์​เมชั่น จำกัด
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts