สงขลาจัดงานแถลงข่าว PATA Destination Marketing Forum 2022

Spread the love

 

PATA จับมือ ทีเส็บ ททท. อพท. และเมืองหาดใหญ่เตรียมจัดการประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022 ฟื้นฟูการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 

วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม  2565  เวลา 13.00 – 15.30 น   ณ ห้องประชุม ดุสิตา ชั้น 8 โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ด้วยจังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าภาพจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF 2022) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association (PATA)) ได้จัดงานแถลงข่าว PATA Destination Marketing Forum 2022  “การฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชน”


          ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2565 และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการจัดงานดังกล่าว อันมีเป้าหมายให้งาน PDMF 2022 เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม เพื่อยกระดับจังหวัดสงขลาสู่สายตาชาวโลกยิ่งขึ้น โดยมีคุณศุภวรรณ  ตีระรัตน์  รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  กล่าวรายงาน และมีผู้ร่วมการเสวนาการจัดงานแถลงข่าว PATA Destination Marketing Forum 2020 ดังนี้
– คุณพอล เปรื่องการ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคลสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเซียแปชิฟิค
– คุณวัชรี  ชูรักษา    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ -องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
– นายนิพัฒน์  อุดมอักษร   เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
– นายเจษฎาพงศ์  ชูแก้ว    รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         คุณศุภวรรณ  ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ด้วยทีเส็บ ได้ชนะการประมูลสิทธิ์และร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานเวทีประชุมสัมมนาการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซฟิคประจำปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซฟิก หรือPATA Destination Marketing Forum 2022 ภายใต้แนวคิด “การฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชน” (Building back Sustainably through Culture Heritage and Community-based Tourism) ในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการรวมตัวผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวมืออาชีพจากทั้งในและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านการตลาด แนวโน้ม และแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวที่ตอบรับกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา โดยเราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเดินทางพบปะกันทั้งในชิงธุรกิจและเพื่อความผ่อนคลาย ยังคงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทีเสีบจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิ อันได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รวมไปถึงจังหวัดสงขลา หาดใหญ่ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยในแต่ละภาคส่วนถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง อาทิ ความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายชุมชนในพื้นที่พิเศษเพื่อรองรับกลุ่มนักเดินทาง และส่วนสำคัญคือ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการประเมินให้เป็นไมซ่ซีตี้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันได้ว่า หาดใหญ่-สงขลา มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขนส่ง สถานที่จัดงาน ที่พัก รวมไปถึงบุคลากรมืออาชีพ ที่จะสามารถรองรับการจัดงานไมซ์ และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ์ทั่วโลกได้นอกจากนี้การผ่อนคลายข้อกำหนดการเดินทางเข้าออกประเทศ รวมไปถึงข้อกำหนดในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก ทำให้เราเล็งเห็นถึงโอกาสอันดีในการดึงนักเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา-หาดใหญ่ ทั้งเพื่อการจัดงานต่างๆ และรวมไปถึงการท่องเที่ยว โดยทราบข้อมูลการคาดการณ์จากสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา ว่าในเดือน กค. นี้จะมีคนเดินทางเข้ามามนสงขลาไม่น้อยกว่า 150,000 คน เพิ่มขึ้นจากเดือน มิถุนายนเท่าตัวที่ 70,000 คนซึ่งจะสร้างรายได้ในพื้นไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหลังจากกระทบจากพิษโควิดไปกว่า 2 ปี เห็นได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของตลาดไมซ์และท่องเที่ยว

         คุณพอล เปรื่องการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเซียแปชิฟิค กล่าวว่า “การจัดประชุมสัมมนาการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2565 หรือ PATA Destination Marketing Forum 2022 (PDMF 2022) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชน” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการรธุรกิจท่องเที่ยวมืออาชีพจากทั่วโลกกว่า 300 ท่าน เดินทำงเข้ำสู่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ด้านการตลาด แนวโน้ม และทิศทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเลือกจังหวัดสงขลา ของไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานในครั้งนี้เนื่องจากความเหมาะทางด้านภูมิศาสตร์ ความพร้อมของสถานที่กำรจัดงาน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจ อีกทั้งยังสามารถเดินทางสะดวกมีสายการบินในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งรองรับ  สำหรับการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นอย่างมาก เราจึงให้ความสำคัญกับการจัดงานเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน”

         คุณวัชรี  ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหำรการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท กล่าวเสริมว่า อพท.ได้เตรียมเส้นทางกิจกรรมของจังหวัดสงขลาไว้เพื่อรองรับผู้เข้ำร่วมการประชุมให้มีโอกาสเลือกสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาไว้ถึง 3 เส้นทางโดยตัวแทนที่เข้าร่วมงานจะสามารถเลือกรับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามเส้นทางซึ่งวางแผนและสร้างสรรค์โดย อพท. ประกอบด้วย
1. วิถีชีวิตโหนด นา เล @ ชุมชนท่าหิน: ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบวิถีดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นและเรียนรู้วิธีที่ชุมชนใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ธรรมชาติบรรจบวัฒนธรรม @ ชุมชนเกาะยอ: สำรวจธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นแดนใต้และเพลิดเพลินไปกับวิถีชุมชน บ้านและวัดดั้งเดิมของเกาะยอ
3. มรดกซิงกอรา @ ชุมชนหัวเขา: ดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ปากทะเลสาบสงขลาและผจญภัยรอบเมืองเก่าที่ที่ได้รับเลือกเข้าชิงให้เป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก

       ทางด้านหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และหน่วยงานสนับสนุนทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ได้ผนึกกำลังในการเตรียมงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 ไว้อย่างเต็มกำลัง พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยวิถีชาวสงขลาที่พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกเชื้อชาติเพราะสงขลาเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม (พุทธ มุสลิมและจีน) ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิตร่วมกันมาเนิ่นนาน ประกอบกับจังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเอกลักษณ์และยังเป็นเมือง Sport City มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่และสมบูรณ์พร้อม และที่สำคัญด้านอาหารและเครื่องดื่ม สร้ำงสรรค์ในคอนเซปต์ “Songkhla Signature” ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนภาคใต้ได้อย่างแน่นอน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “ทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในส่วนภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ จึงได้จัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสงขลา (เอสเส็บ) ขึ้น เพื่อตอบสนองกิจกรรมทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมไมซ์และความเป็น MICE City ของจังหวัดสงขลารวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย กอปรกับ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งอยู่ภำยใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการจัดงานระดับนานาชาติ จึงเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่รองรับผู้เข้ำร่วมประชุมในงาน PATA Destination MarketingForum 2022 เพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและการจัดประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจไมซ์ในอนาคต อันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม กระจายรายได้สร้างความเติบโตแก่ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในภาคใต้ตอนล่างได้อย่างยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts