มรภ.สงขลา สัมมนาขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ชี้เป้านักวิจัยนำผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์

มรภ.สงขลา สัมมนาขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ชี้เป้านักวิจัยนำผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์
Spread the love

มรภ.สงขลา สัมมนาขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

ชี้เป้านักวิจัยนำผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

มรภ.สงขลา สัมมนาขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์  ชี้เป้านักวิจัยนำผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ กระตุ้นนักวิจัยนำผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดตัวระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยี/นวัตกรรม SKRU Tech2Biz พัฒนาโดยสถาบันวิจัยฯ ใช้เป็น platform ระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ภายนอก

มรภ.สงขลา สัมมนาขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์  ชี้เป้านักวิจัยนำผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์

            อาจารย์พุฒิธร  ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการสัมมนาเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นายสิทานนท์ อมตเวทย์ ผู้จัดการแผนการใช้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ (P-SUIT) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดโครงการครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัย มรภ.สงขลา และการรับฟังข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดของเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการอีกด้วย

              ด้าน ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบัน มรภ.สงขลา มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่เกิดจากโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานในเชิงพานิชย์ แต่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จึงได้จัดสัมมนานี้เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยของ มรภ.สงขลาและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูล แนวทาง ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นในอนาคต

               จากการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัย มรภ.สงขลา ทั้ง 7 ชิ้น สร้างความสนใจต่อกลุ่มสนใจและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจไปด้วยในตัว ที่สำคัญ มีการเปิดตัวระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยี/นวัตกรรม SKRU Tech2Biz ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เพื่อเป็น platform ระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ภายนอก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts