ม.ทักษิณ เปิดจ้างงาน นวัตกรชุมชน (เฟส 2) 860 อัตรา ในโครงการ U2T for BCG ทำงาน 1 ก.ค.นี้

Spread the love

ม.ทักษิณ เปิดจ้างงาน นวัตกรชุมชน (เฟส 2) 860 อัตรา ในโครงการ U2T for BCG ทำงาน 1 ก.ค.นี้
 
 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จัดแถลงข่าวการเปิดจ้างงานนวัตกรชุมชน (เฟส 2) โดยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครจ้างงานประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในตำแหน่ง “นวัตกรชุมชน” จำนวน 860 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 99 ตำบล จังหวัดพัทลุงครอบคลุม 64 ตำบล และจังหวัดสงขลา 35 ตำบล
 

ม.ทักษิณ เปิดจ้างงาน นวัตกรชุมชน (เฟส 2) 860 อัตรา ในโครงการ U2T for BCG ทำงาน 1 ก.ค.นี้

 
   🔹 รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2565 โดยจะดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย.นี้ ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ
 
ม.ทักษิณ เปิดจ้างงาน นวัตกรชุมชน (เฟส 2) 860 อัตรา ในโครงการ U2T for BCG ทำงาน 1 ก.ค.นี้
ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับอัตรามาทั้งหมด 860 อัตรา ขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 99 ตำบลในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โครงการนี้ถูกขับเคลื่อนโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานที่อยู่ในภายใต้การกำกับของกระทรวง สำหรับเฟส 2 อาจจะแตกต่างจากเฟสแรก คือ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียว (Bio circular Green economy) ซึ่งเป็นโมเดลตัวหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่และยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้องค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 2 วิทยาเขต เรามองว่าเราเป็น university of Glocalization ฉะนั้นมหาวิทยาลัยทักษิณจะพยายามผลักดันให้เกิดการยกระดับพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับโลก แต่ว่าอยู่ภายใต้ฐานท้องถิ่น นั่นหมายความว่าเราจะพยายามผลักดันในเรื่องของนวัตกรรมสังคม เติมเต็มความรู้จากทางมหาวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลนวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนไปร่วมกันเพื่อพันธกิจในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมก้าวไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในตำบลนั้น มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือการบริโภคเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เกิดแนวคิดเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากตำบลนำมาสู่การขายในตลาดทั้งตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ เกิดฐานข้อมูลที่ครบทุกพื้นที่ 99 ตำบล ถึงแม้ว่า 3 เดือนอาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้น แต่คิดว่าสิ่งที่นวัตกรชุมชนจะได้ในการที่จะเข้ามาร่วมโครงการครั้งนี้ นอกจากประสบการณ์ความรู้หรือการรู้จักเชิงพื้นที่แล้ว ก็ยังมีรายได้ที่เป็นการให้เงินเดือนที่เติมเต็มทั้งหมด 3 เดือนอีกด้วย
 
ม.ทักษิณ เปิดจ้างงาน นวัตกรชุมชน (เฟส 2) 860 อัตรา ในโครงการ U2T for BCG ทำงาน 1 ก.ค.นี้
               🔸 อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน กล่าวว่า การจ้างงานนวัตกรชุมชน 860 อัตรา (99 ตำบลในพัทลุงและสงขลา)   
จะเป็นการจ้างงานประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ใน 65 ตำบลเดิม 8 คน/ตำบล และ 34 ตำบลใหม่ 10 คน/ตำบล ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565
โดยจะเปิดรับสมัครนวัตกรชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565
ผ่านระบบกลางของกระทรวง อว. https://u2t.ac.th และจะดำเนินการคัดเลือก พร้อมทั้งประกาศผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เพื่อดำเนินการจ้างงานพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts