มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”
Spread the love

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2

สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนเข้มแข็ง

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”

มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน ทำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก สร้างอาชีพผ่านองค์ความรู้และนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตปูทางสู่ความเข้มแข็งชุมชน

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”

รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 จัดโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ มรภ.สงขลา ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Zoom โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา มรภ.สงขลา จำนวน 5 ทีมในพื้นที่ 5 กลุ่มประกอบการ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกบ้านทุ่งเภา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปใต้ร่มบุญ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์นาข้าวทุ่งลาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮ๊ะ และ กลุ่มในหุบเขา ต่อคณะกรรมการตัวแทนจากธนาคารออมสิน และ มรภ.สงขลา เพื่อรับฟังคำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงาน  อันจะนำไปสู่การร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่านองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย นำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”       

          นอกจากนั้น วิทยากรจากธนาคารออมสินยังได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ การดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การให้ความรู้ทางการเงิน การจัดทำบัญชีรับ จ่าย ส่วนบุคคล และการจัดทำบัญชีต้นทุน การเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินการโครงการให้แก่ทีมนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน  เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts