นายปเวษ  เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 300,000.-บาท

นายปเวษ  เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 300,000.-บาท
Spread the love

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา บ้านไบก์ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
 
นายปเวษ  เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 300,000.-บาท
 
         โอกาสนี้ นายปเวษ  เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โดยมี น.ส.ผดาชไม  เสียงก้อง รอก.ฝกส.  น.ส.ณมลษร ยิ้มขาว ผอก.สกศ.ทหญ. พร้อมพนักงาน ทอท. ร่วมรับเสด็จฯ ด้วย
 
นายปเวษ  เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 300,000.-บาท
 
         และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542       
บ้านไอจาดาร์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 150,000.-บาท
 
 
       โดยมี พล.ต.ต.ยงเกียรติ มณปราณีต รอง.ผบ.ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.อ. มานิต นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44 เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้ ทอท.ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน รร.ตชด.ทอท.จ.นราธิวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นจำนวนเงิน 6,530,000.- บาท และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และ อุปกรณ์การศึกษาปีละ 300,000.-บาท
 
นายปเวษ  เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 300,000.-บาท
 
           รวมทั้งได้จัดผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.  ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   สำหรับ รร.ตชด.ทอท.จ.นราธิวาส      ได้ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     มีนักเรียนจำนวน 82 คน
ทั้งนี้ ทอท.ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน(Corporate Citizenship Airport)
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts