ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของอบจ. สงขลา รอบที่ 2

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของอบจ. สงขลา รอบที่ 2
Spread the love

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของอบจ. สงขลา ที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลา รอบที่ 2
สำหรับพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ทุ่งหวัง และพะวง พร้อมนำข้อห่วงกังวล
ไปพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
 
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของอบจ. สงขลา รอบที่ 2
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 นายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลในการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รอบที่ 2 สำหรับพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ตำบลทุ่งหวัง และตำบลพะวงซึ่งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ทั้งนี้การจัดเวทีรอบที่ 1 ได้ผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
 
 
สำหรับพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว และบางส่วนของตำบลนาทับ อำเภอจะนะ โดยได้รับฟังการกล่าวรายงานความเป็นมาจากนายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว และประธานคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ จากนั้น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ได้กล่าวเปิดเวทีประชุม พร้อมทั้งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการฯ ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาและบริหารจัดการ ก็คือ การดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของอบจ. สงขลา รอบที่ 2
 
ผู้บริหารจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนราดล  ตันจารุพันธ์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ สมัยมาก ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัทซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกันตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อห่วงกังวลจากที่ประชุมโดยที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงผลกระทบของโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว ทั้งด้านกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเส้นทางและปริมาณการขนส่งขยะ ด้านการระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งทางโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความมั่นใจถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งมาตรการในการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลายส่วนที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ชุมชนเป็นห่วงกังวลด้วย
 
 
นายนราดลฯ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ กล่าวว่า นอกจากการนำข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลทั้งหมดของประชาชนทีได้รับในวันนี้ ไปพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดแล้วกระบวนการติดตามตรวจสอบก็จะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นนโยบายการประกอบกิจการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดมาอยู่แล้ว
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts